حمایت از اندرو شیر و حزب محافظه کار کانادا

اندرو شیر و حزب محافظه کار کانادا با تمام نیرو با هزینه های غیر قابل کنترل و افزایش مالیات توسط جاستین ترودو مبارزه میکنند.

ما معتقد به کاهش مالیات هستیم تا خانواده ها در آخر ماه پول بیشتری برای پس انداز داشته باشند.

ما چشم انداز محافظه کارانۀ مثبتی برای کانادائی هائی که از جاستین ترودو ناامید شده اند، داریم.

کانادائی های معتقد به خرج کردن مسئولانۀ دولت، کاهش مالیات و ایجاد کانادائی مقرون به صرفه برای همگان، به جنبش ما بپیوندید!

امروز از ما حمایت کنید – در قسمت ذیل ثبت نام کنید!

Authorized by the Chief Agent of the Conservative Party of Canada   Privacy Policy.